Ochrona Danych Osobowych - Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA OGÓLNA

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Białostockiej 17.

2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora jest pracownik CUW w Sosnowcu - Paweł Wierzbicki. Można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: p.wierzbicki@cuwsosnowiec.pl.
Przetwarzanie danych odbywa się w na podstawie art. 7 lub 8 ustawy o samorządzie gminnym lub art. 4, 4a lub 5 ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której zainteresowany jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, prośby o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

3. Jeżeli podanie wskazanych danych jest niezbędne ze względu na przepis prawa lub realizację umowy to w wypadku niepodania wskazanych danych osobowych Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu nie będzie mogła rozpatrzyć wniosku lub nie podpisze umowy.

4. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Szkoły Podstawowej nr 47, kancelarie prawne lub gminne jednostki organizacyjne (szkoły, instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej).

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Szkole Podstawowej nr 47 danych osobowych  w większości przypadków wynika
z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych ich właściciel ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Prawa te mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO.

7. Tam gdzie została  wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

9. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 47 w Sosnowcu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony mienia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego